A ma­gyar kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok (kkv) ver­seny­ké­pes­sé­gé­hez szük­ség van az erős nem­zet­kö­zi kap­cso­lat­rend­szer­re - hang­sú­lyoz­ta Ducsai-Oláh Zsanett, az Enterprise Europe Network (EEN) ma­gyar­or­szá­gi kon­zor­ci­u­má­nak ve­ze­tő­je, a Magyar Nemzeti Kereskedőház ve­zér­igaz­ga­tó­ja csü­tör­tö­kö­kön az EEN éves fo­ga­dá­sán.

Az Enterprise Europe Network (EEN) az Európai Bizottság ál­tal lét­re­ho­zott, 63 or­szág­ban mű­kö­dő vál­lal­ko­zás­fej­lesz­té­si há­ló­zat, mint­egy 600 üz­let­fej­lesz­tés­sel fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­tet fog össze az eu­ró­pai kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok nem­zet­kö­zi kap­cso­lat­rend­sze­ré­nek bő­ví­té­sé­re.

Magyarországon 8 ta­gú kon­zor­ci­um ad­ja az EEN or­szá­gos fe­dett­sé­get a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) ve­ze­té­sé­vel, a szer­ve­zet mű­kö­dé­sét 60 szá­za­lék­ban az Európai Bizottság 40 szá­za­lék­ban a ke­res­ke­dő­ház fi­nan­szí­roz­za.

Ducsai-Oláh Zsanett ki­emel­te, hogy a ha­zai kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok a ku­ta­tás-fej­lesz­tés és in­no­vá­ció fel­hasz­ná­lá­sá­val tud­nak ver­seny­ké­pe­sek ma­rad­ni.

A kon­zor­ci­um­ve­ze­tő úgy ér­té­kel­te, hogy a EEN ma­gyar­or­szá­gi kon­zor­ci­u­ma 2008 és 2014 kö­zött, az el­ső cik­lus­ban si­ke­re­sen mű­kö­dött, ezt foly­tat­va vég­zi te­vé­keny­sé­get a mos­ta­ni idő­szak­ban is, je­len­leg mint­egy 10 000 ügy­fél­nek nyújt szol­gál­ta­tást.

Az EEN ta­nács­adás ke­re­té­ben cél­pi­a­cot ja­va­sol, tá­mo­ga­tást nyújt a kül­pi­ac­ra lé­pé­si stra­té­gia fel­épí­té­sé­ben, az adat­bá­zi­sa és kap­cso­la­ti há­ló­ja se­gít­sé­gé­vel fel­ku­tat­ja a po­ten­ci­á­lis üz­le­ti part­ne­re­ket, üz­let­em­ber ta­lál­ko­zó­kat szer­vez - emel­te ki a ve­zér­igaz­ga­tó.

Forrás: MTI

Rendezvénynaptár

Szeptember 2020
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

Várható események

Nincsenek események

evszazadokoroksege

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó