Választási időrend_2020

A Kamara Elnökségének és a feladatot ellátó Bizottságok tájékoztatója a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi választási eljárásában

1. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) besorolja tagjait a három kamarai tagozatba (ipari, kereskedelmi, kézműipari), illetve összeállítja és 2020. július 1-től 30 napra (levétel időpontja 2020. július 31.) közzéteszi a választási névjegyzéket, amely nyilvános, mindenki számára megtekinthető a BKMKIK székházában (Kecskemét, Árpád krt. 4.) és az ügyfélszolgálati irodákon.

2. A választási névjegyzék a gazdasági szervezet nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, fő tevékenységi körét és a képviseletében szavazásra jogosult nevét tartalmazza.

3. A választási névjegyzék része a tagjegyzék, amely tartalmazza a kamrai tag nevét, székhelyét, fő tevékenységi körét, tagsági jogviszony kezdő időpontját és a képviseletre jogosult nevét.

4. A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják.

5. Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg.

6. A választási névjegyzékbe felvett gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy, illetve több képviseleti joggal rendelkező személy (Gktv. 2.§ f) pont) esetén közülük bármelyik, a szavazásra jogosultságát személyazonosításra alkalmas okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél) igazolja.

7. A választási névjegyzékben képviseletre jogosult személy cégszerű aláírásával a kamarai törvényben meghatározott személyek részére meghatalmazást adhat a kamarai választási jogosítványok gyakorlására. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazás eseti vagy állandó jellegét. Az állandó meghatalmazott – szemben az eseti meghatalmazottal – kamarai tisztségre jelölhető. Meghatalmazás alapján képviseletre jogosult természetes személy kizárólag az egyéni vállalkozó alkalmazottja és segítő családtagja, a gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja lehet. A meghatalmazásban a meghatalmazó -választási névjegyzékben szereplő képviselő- büntető jogi felelőssége mellett nyilatkozni köteles arról, hogy a közhiteles nyilvántartásban nem szereplő, nem ellenőrizhető meghatalmazott az egyéni vállalkozó esetében az alkalmazottja vagy segítő családtagja, a gazdálkodó szervezet esetében annak tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja. Meghatalmazás kizárólag teljes bizonyító erejű okiratba foglalással érvényes.

8. A közzétett választási névjegyzékkel kapcsolatban az érintettek kifogást írásban a közszemlére tétel időtartama alatt, legkésőbb 2020. július 31.-ig nyújthatnak be a Választási Bizottsághoz. A Bizottság dönt a kifogásról és amennyiben alaptalannak tartja, azt átteszi a Kecskeméti Járásbírósághoz, aki polgári nem peres eljárás keretében dönt. 2020. július 31.-e után kifogás nem nyújtható be.

9. A választási névjegyzék közzététele és az esetleges kifogások elbírálása után a választási névjegyzék tartalma nem változtatható.

10. A Kamara valamennyi gazdálkodó szervezetet tagozatokba oszt be. Az egyes kamarai tagozatokba a beosztott gazdálkodó szervezetek a tagozat gazdasági súlyának megfelelő számú kamarai küldöttet (pótküldöttet) választanak. Az egyes tagozatok által választott küldöttek (pótküldöttek) számát a területi gazdasági kamara alapszabálya határozza meg.

11. Területi gazdasági kamarai küldött, testületi szerv tagja, elnök, alelnök jelölésére a tagozatok szerinti értekezleten, jelölőgyűléseken kerülhet sor. A tagozatok szerinti jelölőgyűlések megtartását követően jelölt állítására nincs lehetőség. Egy gazdálkodó szervezet küldöttnek, testületi szerv tagjának, elnöknek, alelnöknek minden tisztségre csak egy jelöltet állíthat. A jelölőbizottság az alapszabály és a gazdasági kamarákról szóló rendelkezéseinek megfelelően állított jelölteket köteles a jelöltek listájára az előírt adatok és a jelölt által betölteni kívánt tisztség feltüntetésével felvenni.

A gazdálkodó szervezetek kizárólag a kamarai tagjegyzékben szereplő tagok képviselői közül jogosultak küldöttet, kamarai tisztségviselőt jelölni.

A jelölés történhet írásban vagy a tagozati ülésen szóban. Az írásban benyújtott írásbeli jelölésnek igazolhatóan a gazdálkodó szervezet választási névjegyzékben szereplő képviselőjétől kell származnia és amennyiben a választó értekezleten jelen van a jelölést szóban is fenn kell tartania.

Az írásbeli jelölésnek a Jelölő Bizottsághoz be kell érkeznie legalább 8 nappal hamarabb, mint a tagozati jelölő gyűlés időpontja. Jelölni lehet a küldöttválasztó tagozati gyűlésen is, ezt követően azonban már érvényes jelölés nem adható.

12. A tagozatok küldött választó értekezletének megtartására az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2020. szeptember 15.  15:00 óra             Kézműipari Tagozat
  • 2020. szeptember 16.  15:00 óra             Kereskedelmi Tagozat
  • 2020. szeptember 17.  15:00 óra             Ipari Tagozat

A tagozati ülések a jelenlévők számától függetlenül határozatképesek, amelyre ezen meghívóban is a tagozat tagjainak figyelmét kifejezetten felhívjuk.

13. A tagozatok küldött választó értekezletén küldöttnek és Küldöttgyűlés által tisztségviselőnek kizárólag azon kamarai tag képviselője választható meg, amelynek tagsági jogviszonya rendezett, minden kamarai tagsági kötelezettségének, így a kamarai hozzájárulás- és a tagdíj fizetési kötelezettségének is az elfogadó nyilatkozatának leadásáig igazoltan eleget tett.

14. A tisztségviselőkre és a testületi szervek tagjaira vonatkozó választási, összeférhetetlenségi szabályok a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 27. § szerint az alábbiakban kerülnek meghatározásra.

Küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara elnökének (alelnökeinek) az válaszható, aki:

a) nagykorú,

b) magyar állampolgár, a külön törvény szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy Magyarországon engedély nélkül munkát végezhet,

c) olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetve alkalmazottja, amely tagja a kamarának,

d) tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett.


Nem válaszható küldöttnek, testületi szerv tagjának aki

a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,

b) közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,

c) szabadságvesztés büntetését tölti,

d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés hatálya alatt áll,

e) továbbá akivel szemben más törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.


Nem viselhet tisztséget a gazdasági kamarában, aki

a) a fentiek alapján nem válaszható küldöttnek,

b) Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

c) kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban áll,

d) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,

e) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül,

f) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

Közeli hozzátartozók (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont) és élettársak egyidejűleg nem lehetnek a kamara tisztségviselői. Nem viselhet tisztséget, aki nem felel meg a Ptk. 3:22.§-a (1), (4), (5), és (6) bekezdéseiben foglalt, a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek, vagy az ugyanott rögzített kizáró okok valamelyikének hatálya alá esik.

15. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén a 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatt, 2020. október 8-án 9 órakor tartja tisztújító küldöttgyűlését, melyen sor kerül a tisztségviselők megválasztására.

Tájékoztatjuk a küldötteket, hogy az eredeti időpontra összehívott Küldöttgyűlés határozatlanképtelensége esetén, azonos napirenddel a megismételt Küldöttgyűlés 2020. október 8.-án ½ 10 órakor kerül megtartásra. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A gazdasági kamara legfőbb szerve a kamarai tagokból - a választási névjegyzékbe felvett - gazdálkodó szervezetek által választott küldöttgyűlés.

A tagozati küldöttválasztó értekezleten megválasztott küldöttek a területi kamarák küldöttgyűlésén szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják. (Alapszabály 96.pont)

Döntéshozatal egyszerű többséggel történik, a szavazás módja vagy nyílt, kézfeltartás (Alapszabály 108.pont) vagy titkos, urnás szavazás lehet. (Választási szabályzat VII/6. pont)

16. A választási eljárásban választási-, jelölési, mandátumvizsgáló-és szavazatszámláló bizottságok vesznek részt, feladataikat az Alapszabály és Választási szabályzat tartalmazza.

17. A választási eljárás további részletszabályait az Alapszabály és a Választási szabályzat tartalmazza.


Rendezvénynaptár

Július 2020
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

evszazadokoroksege

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó