Választási időrend 2020-ban

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 6000 Kecskemét, Árpád körút 4., nyilvántartó bíróság: Kecskeméti Törvényszék, nyilvántartási száma: 03-03-0001035) – figyelemmel a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a „Gktv.”), a Kamara Alapszabályának és a Választási Szabályzatának rendelkezéseire – ezen hirdetmény útján értesíti az általa nyilvántartott gazdálkodó szervezeteket és kamarai tagokat, hogy a kamarai küldöttek és más tisztségviselők négyéves megbízatásának lejárta miatt 2020. évben tisztújításokra kerül sor.

Ez a hirdetmény a tagozatok küldöttválasztó- és jelölőértekezletei és a megválasztott küldöttek gyűlésének összehívásáról, valamint a tisztújító választás részletes szabályairól ad tájékoztatást.

 

I. Választási névjegyzék

1. A Kamara Választási Bizottsága a választási névjegyzéket és az annak részét képező tagjegyzéket (együttesen: a „Választási Névjegyzék”) az Ügyfélszolgálati Irodáján közszemlére és betekintésre hozzáférhetővé teszi. A közszemlére tétel a választási névjegyzék elektronikus formában történő „kifüggesztése” mellett kerül sor. (Alapszabály 228. pont)

A választási névjegyzék – tagozatonkénti bontásban – tartalmazza a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy(ek) nevét.

A választási névjegyzék része a tagjegyzék, amely tartalmazza a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdőidőpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag nevében e törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét.

2. A közszemlére tétel ideje:

A választási névjegyzék 2020. július 1-től -2020. július 31.-ig, 30 nap időtartamra kerül közszemlére és munkaidőben tekinthető meg a BKMKIK székházában (Kecskemét, Árpád krt. 4.) és az ügyfélszolgálati irodákon.  A választási névjegyzék a közzététel tartama alatt bárki számára hozzáférhető.

3. A jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett a Választási Névjegyzékkel kapcsolatos kifogását a közszemlére tétel tartama alatt legkésőbb 2020. július 31.-ig, a Választási Bizottsággal írásban köteles közölni. A Választási Bizottsághoz címzett kifogást a Kamara székhelyén (6000 Kecskemét, Árpád körút 4.) lehet benyújtani. 2020. július 31.-e után kifogás nem nyújtható be.

A Választási Bizottság a hozzá beérkezett kifogást az érkezést követő 3 (három) napon belül elbírálja és döntéséről az előterjesztőt elektronikus úton tájékoztatja. A Választási Bizottság kifogásnak helyt adó döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A Választási Bizottság az alaptalannak tartott kifogást döntésével a Bírósághoz teszi át, amely a kifogás tárgyában – annak bírósághoz történő érkezését követő 3 (három) napon belül – polgári nemperes eljárásban dönt (a Választási Névjegyzék kiigazítását rendeli el vagy elutasítja a kifogást); a bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

II. A küldöttválasztások:

1. Az Alapszabály értelmében 64 (hatvannégy) küldött, illetve legfeljebb 15 (tizenöt) pótküldött (együttesen: a „Küldött”) választható.

A pótküldöttek a kapott szavazatszámok szerinti sorrendben tölthetik be a megüresedett küldötti helyeket, amennyiben a küldötti tisztség betöltésére a megüresedés időpontjában is jogosultak.

Az alap küldött létszám tagozatonként 5 fő.  A fennmaradó 49 hely a gazdasági súly és a tagozati létszám alapján kerül súlyozásra. A gazdasági súly meghatározása a befizetett tagdíj összegéhez igazodik. (Alapszabály 94.pont)

A 2020. évi küldöttválasztások tagozati szinten kerülnek megtartásra. A tagozati küldöttválasztó értekezleten a Küldöttek a tagozathoz tartozó választási súlyaránynak megfelelően lesznek megválasztva.

Az Alapszabályban meghatározott súly és tagozati létszám a jelenlegi választásnál nem változik, ez alapján az alapküldöttlétszám mellett a megválasztható küldöttek száma: Ipari Tagozat: 28 fő, Kereskedelmi Tagozat: 17 fő, Kézműipari Tagozat: 4 fő.

A tisztújító kamarai választások lebonyolításának elősegítése érdekében a választásokat megelőzően megválasztott Választási-, Jelölő-, Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottságok járnak el.

Területi gazdasági kamarai küldött, testületi szerv tagja, elnök, alelnök jelölésére a tagozatok szerinti jelölőgyűléseken kerülhet sor.

Ennek megfelelően a küldöttválasztó értekezlettel egyidejűleg a kamarai küldött, testületi szerv tagja, elnök, alelnök jelölésére a jelölőgyűlés is összehívásra kerül és egy időpontban kerül megtartásra a küldöttválasztó értekezlettel. (Alapszabály 233. pont)

2. A jelölőgyűlés- és a küldöttválasztó értekezletek helye:

A Jelölő Bizottság a tagozati a jelölőgyűlést- és a küldöttválasztó értekezleteket a Kamara székhelyére összehívja. (Alapszabály 221. pont)

3. A jelölőgyűlés és küldöttválasztó értekezletek időpontja:

A tagozati küldöttválasztó értekezletek a következő időpontokban kerülnek megtartásra:

2020. szeptember 15. 15:00 óra         Kézműipari Tagozat

2020. szeptember 16. 15:00 óra         Kereskedelmi Tagozat

2020. szeptember 17. 15:00 óra         Ipari Tagozat

A tagozati ülések a jelenlévők számától függetlenül határozatképesek, amelyre ezen meghívóban is a tagozat tagjainak figyelmét kifejezetten felhívjuk. (Alapszabály 211. pont)

Regisztráció az értekezletek kezdete előtt 30 perccel korábban lehetséges, az értekezlet megkezdését követően regisztrációra már nincs lehetőség, ilyen esetben az érintett a szavazati jogát nem tudja gyakorolni.

4. A jelölőgyűlés és küldött választó értekezletek napirendje:

a) A gazdasági kamarai küldött, testületi szerv tagja, elnök, alelnök jelölése

b) A Kamara küldötteinek megválasztása;

c) A Kamara pótküldötteinek megválasztása;

5. A jelölés szabályai:

5.1. Jelölt kizárólag,  a választási névjegyzéknek  a kamarai tagjait tartalmazó tagjegyzékében szereplő gazdálkodó szervezet természetes személy képviselője lehet. (Választási szabályzat IV/2. pont)

5.2. Jelölés írásban:

Valamennyi választójoggal rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult arra, hogy a választást megelőző 4 héttel közzétett felhívás alapján írásbeli jelölést adjon – a jelölőgyűlést megelőzően minimum 8 nappal hamarabb – a tagozatok küldötteire, illetve a tisztségviselőkre. Az írásbeli jelölésnek a Jelölő Bizottsághoz be kell érkeznie legalább 8 nappal hamarabb, mint a tagozati jelölő gyűlés időpontja.

Az írásbeli jelölés jelölő íven történik, amely a hirdetmény mellékletekei közül lehet letölteni.

5.3. Jelölés szóban:

Jelölni lehet küldöttválasztó tagozati értékezlettel együtt megtartott jelölő gyűlésen szóban is, ezt követően azonban már érvényes jelölés nem adható. (Alapszabály 233. pont)

5.4. A kamarai küldötteket (pótküldötteket) a választási névjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek a tagozatokban jelölik és választják meg (nincs lehetőség keresztbe jelölésekre), ugyanakkor a tisztségviselőkre (elnök, alelnökök, MKIK küldöttek) bármely tagozatban történhet jelölés.(Választási Szabályzat VII/2. pont)

5.5. Egy gazdálkodó szervezet küldöttnek, testületi szerv tagjának, elnöknek, alelnöknek minden tisztségre csak egy jelöltet állíthat. (Alapszabály 233. pont)

5.6. A jelölőbizottság az alapszabály és a gazdasági kamarákról szóló rendelkezéseinek megfelelően állított jelölteket köteles a jelöltek listájára az előírt adatok és a jelölt által betölteni kívánt tisztség feltüntetésével felvenni, és az ezekkel összefüggő tényeket és adatokat jegyzőkönyvben rögzíteni. (Alapszabály 233. pont)

5.7. A Jelölőbizottság feladata – mandátumvizsgáló bizottsággal együttműködve – a tisztségelfogadó nyilatkozatok (melyeken hivatkozás történik az összeférhetetlenségre vonatkozóan is) beszerzése. Nyilatkozat hiányában a jelölés érvénytelen.

A jelölő- és küldöttválasztó ülésen, valamint a tisztújító küldöttgyűlésen távollévő kamarai tag esetében a kitöltött tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat legkésőbb a jelölő- és küldöttválasztó gyűlésen, illetve a tisztújító küldöttgyűlésen a jelölőbizottságnak és a mandátumvizsgáló bizottságnak át kell adni. (Választási Szabályzat VIII/1. pont)

5.8. A küldött- (pótküldött-) választó tagozati ülés nyílt szavazással dönt. A jelenlévők több mint 50 %-a támogatásának esetén a küldöttválasztás titkos, urnás szavazással is történhet. Küldöttek (pótküldöttek) azok a jelöltek lesznek, akik a kiadható mandátumok figyelembevétele mellett a legtöbb szavazatot kapták (erősorrend) és nincs tagdíjtartozásuk. (Választási Szabályzat VII/3.-4.)

Alapszabály szerint szavazó fülkés vagy urnás (Alapszabály 242.-243.pont) Ezért szavaztatni kell.

5.8. A jelöltállítás feltételeinek megfelelő és jelöltnek javasolt személy jelöltként történő állításáról, jelölő listára történő felvételükről a küldöttválasztó értekezlet dönt, a küldöttválasztó értekezleten jelen levő küldöttek egyszerű többsége támogató szavazatával.

6. A választhatóság szabályai:

Küldöttnek az adott tagozathoz tartozó, kamarai tagjegyzékben gazdálkodó szervezet természetes személy képviselője választható, feltéve, hogy a kamarai tag tagsági jogviszonya fennáll és a gazdálkodó szervezetet a tagozatba besorolták, továbbá megfelel a küldötti tisztséggel szemben támasztott követelményeknek és nem esik kizáró okok alá.

Küldöttel szembeni követelmények (Gktv. 27. §. (2) bek.)

Küldöttnek az a kamarai tag választható, aki

a) nagykorú;

b) magyar állampolgár, a külön törvény szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel rendelkezik vagy Magyarországon engedély nélkül végezhet munkát; és

c) olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, amely tagja a kamarának;

d) a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett.

Kizáró okok (Gktv. 27. §. (5) bek.)

Nem választható küldöttnek

a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll;

b) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;

c) szabadságvesztés büntetését tölti;

d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll, továbbá

e) akivel szemben más törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.

Nem viselhet tisztséget a gazdasági kamarában, aki

a) a fentiek alapján nem válaszható küldöttnek,

b) Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

c) kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban áll,

d) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,

e) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül,

f) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Alapszabály 165. pont)

Közeli hozzátartozók (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont) és élettársak egyidejűleg nem lehetnek a kamara tisztségviselői. Nem viselhet tisztséget, aki nem felel meg a Ptk. 3:22.§-a (1), (4), (5), és (6) bekezdéseiben foglalt, a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek, vagy az ugyanott rögzített kizáró okok valamelyikének hatálya alá esik.(Alapszabály 166.pont)

7. A szavazati jogok gyakorlása:

7.1. A tagozati küldöttválasztó értekezleteken az adott tagozathoz tartozó, Választási Névjegyzékben szereplő, Kamara által nyilvántartott gazdálkodó szervezetek és kamarai tagok rendelkeznek szavazati joggal. (Választási szabályzat III/1.pont)

7.2. Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg.

7.3. A tagozati ülésen szavazati jogát a választási névjegyzékben szereplő egyéni vállalkozó személyesen, egyéb gazdálkodó szervezet a képviseletére jogosult természetes személy útján gyakorolhatja.

7.4. A választási névjegyzékbe felvett gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy, illetve több képviseleti joggal rendelkező személy (Gktv. 2.§ f) pont) esetén közülük bármelyik, a szavazásra jogosultságát személyazonosításra alkalmas okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél) igazolja. (Választási szabályzat VII/9. pont)

7.5. Akadályoztatása esetén a képviseletre jogosult hitelt érdemlően, cégszerű aláírásával a kamarai törvényben meghatározott személyek (gazdálkodó szervezet tagja, részvényese, vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, továbbá az egyéni vállalkozó alkalmazottja és segítő családtagja) részére meghatalmazást adhat a kamarai választási jogosítványok gyakorlására. A meghatalmazást közjegyző által készített közokiratba, vagy a BKMKIK által rendszeresített formanyomtatványon, - két tanú által aláírt – magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazás eseti vagy állandó jellegét. Az állandó meghatalmazott – szemben az eseti meghatalmazottal – kamarai tisztségre jelölhető. A tagozati küldöttválasztó értekezleten megválasztott küldöttek szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják. (Választási szabályzat VII/9. pont)

Meghatalmazás letöltendő a honlapról, más, eltérő tartalmú és nem közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás a választási eljárásban nem érvényes és a meghatalmazott nem járhat el.

7.6. A küldöttek választása történik úgy, hogy a kiadható mandátumok számát tagozatonként figyelembe véve a legtöbb szavazatot elérő jelöltek lesznek a küldöttek.

Ha a kiadható mandátumokra több jelölt azonos számú szavazatot szerez és ez által a mandátumot szerző jelöltek listája egyértelműen nem állapítható meg, akkor az azonos számú szavazatot szerzett jelöltek közül a mandátumot betöltő személyt a küldöttgyűlés ismételt szavazással választja meg. (Alapszabály 243. pont)

7.7. Küldöttek (pótküldöttek) azok a jelöltek lesznek, akik a kiadható mandátumok figyelembevétele mellett a legtöbb szavazatot kapták (erősorrend) és nincs tagdíjtartozásuk. (Választási Szabály VII/4. pont)

8. A tisztújító küldöttgyűlés

8.1. A választási bizottság elnöke a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyére (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám), 2020. október 8-án 9 órára a tisztújító küldöttgyűlését összehívja.

8.2. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező küldöttek több mint fele jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt tisztújító küldöttgyűlés eredeti napirendi pontokkal, fél órával később, 2020.október 8.-án ½ 10 órakor kerül megtartásra. (Alapszabály 104. pont)

A határozatképtelenség miatt elhalasztott, azonos napirenddel ismételten összehívott küldöttgyűlés a megjelent szavazati jogú résztvevők számától függetlenül határozatképes.

8.3. A tagozati küldöttválasztó értekezleten megválasztott küldöttek a területi kamarák küldöttgyűlésén szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják, meghatalmazás útján nem. (Alapszabály 96.pont)

8.4. Döntéshozatal egyszerű többséggel történik, a szavazás módja vagy nyílt, kézfeltartás (Alapszabály 108.pont) vagy titkos, urnás szavazás lehet. (Választási szabályzat VII/6. pont)

A választás a jelölőbizottság által összeállított szavazólapok alapján, külön-külön listáról, nyílt szavazás útján történik úgy, hogy a kiadható mandátumok számát figyelembe véve a legtöbb szavazatot elérő jelöltek lesznek a testületi szervek tagjai. A nyílt szavazás lebonyolítási módját a tisztújító küldöttgyűlés határozza meg. A tisztújító küldöttgyűlés minősített többséggel hozott határozatával a nyílt szavazás helyett a titkos, urnás szavazást is választhatja. Ha a kiadható mandátumokra több jelölt azonos számú szavazatot szerez, és ezáltal a mandátumot szerző jelöltek listája egyértelműen nem állapítható meg, akkor az azonos számú szavazatot szerzett jelöltek közül a mandátumot szerző személyt megismételt szavazással kell kiválasztani. A szavazás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.(Alapszabály 248. pont)

A választás a jelölőbizottság által összegyűjtött javaslatok alapján, titkos, urnás szavazással, egyszerű többséggel történik. A küldöttgyűlés a jelenlévők több mint 2/3-ának támogatása esetén dönthet a nyílt szavazás elrendeléséről. (Választási Szabályzat VII/7.)

8.5. A tisztújító küldöttgyűlés a jelölőbizottság által összeállított szavazólapok alapján, a választási bizottság által meghatározott, a testületi szervek tagjainak számát figyelembe véve határozattal dönt

a) a tisztújító küldöttgyűlés levezető elnökének személyéről,

b) a választási bizottság döntési javaslata alapján a választással kapcsolatos óvásokról és kifogásokról,

c) a területi gazdasági kamara elnökének, alelnökeinek, elnökségének, ellenőrző, valamint etikai bizottságának megválasztásáról,

d) a küldöttek megválasztásáról az országos kamara tisztújító küldöttgyűlésére,

e) a bizottságok előterjesztései alapján a választási, jelölő- és szavazatszámláló bizottság tevékenységének értékeléséről. (Alapszabály 247. pont)

9. Egyéb:

A választási eljárásban választási-, jelölési, mandátumvizsgáló-és szavazatszámláló bizottságok vesznek részt, feladataikat az Alapszabály és Választási szabályzat tartalmazza.

A választási eljárás további részletszabályait az Alapszabály és a Választási szabályzat tartalmazza.

Rendezvénynaptár

August 2020
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

Várható események

evszazadokoroksege

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó