ALAPSZABÁLY II. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZATA


I.  A jelen Tagdíjfizetési Szabályzat a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) Alapszabályának elválaszthatatlan részét (mellékletét) képezi. A BKMKIK Tagdíjfizetési Szabályzata, a gazdasági kamarákról szóló, 2003. évi CXXXI. törvénnyel módosított 1999. évi CXXI. törvény (kamarai törvény) szerint került kialakításra.

Tagdíjat fizet minden gazdálkodó szervezet, amely a kamarában tagsági viszonyt létesít.

II. A tagdíjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése

A tagdíjfizetési kötelezettség a kamarai törvény és a BKMKIK Alapszabálya alapján a tagsági viszonnyal azonos időpontban keletkezik, és törvény által szabályozott módon szűnik meg. A belépési nyilatkozatban a vállalkozó vállalja az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését: a nyilvántartási adatváltozás közlését, az előző évi beszámoló vagy bevallás alapján pénzügyi adat közlését.

A kezdőnek minősülő vállalkozás a kamarába történő belépésekor a minimum tagdíjat fizeti.
Az új belépő kezdő vállalkozás az alaptagdíjat a tagsági jogviszony létesítő nyilatkozat beadásával egyidejűleg köteles megfizetni, azzal hogy a belépés évében arányos tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. Az új belépő nem kezdő vállalkozás az alaptagdíjat a belépési nyilatkozat beadásával egyidejűleg köteles megfizetni és a tagdíjbevallást beadni.


III. A tagdíj alapja

A kamarai tagdíj alapja az előző évi beszámoló vagy bevallás alapján, az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a vásárolt, közvetített szolgáltatások értékéből a mindenkor érvényes számviteli törvény szerinti alvállalkozói teljesítményértékkel, valamint az anyagköltséggel (korrigált nettó árbevétel).
Az egyéb adózási nem szerint adózó vállalkozások tagdíjának alapja a nettó árbevétel 50%-a.


IV. A tagdíj mértéke

A tagdíj mértéke általában az előző évi korrigált nettó árbevétel után: 1 ezrelék, amely tartalmazza a kötelező kamarai hozzájárulás 5.000 Ft (azaz: Ötezer Forint) összegét is.
A tagdíj minimuma: 12.000 Ft (azaz: Tizenkétezer forint) /év.
A tagdíj maximuma: 1.200.000 Ft (azaz: Egymillió-kétszázezer Forint) /év, illetve a gazdálkodó szervezet által e felett az összeg felett önként felajánlott összeg.


V. A tagdíj megállapításának és megfizetésének rendje:

1.    A tényleges tagdíj megállapítása az előző évről szóló bevallás vagy beszámoló alapján kiállított pénzügyi adatközlő benyújtásának mindenkori határideje után 30 napon belül történik meg. A tagdíjról díjbekérő kerül kiállításra. A díjbekérő pénzügyi teljesítése után számlát állít ki a kamara.
2.    Az előző évről szóló bevallás vagy beszámoló alapján kiállított pénzügyi adatközlő benyújtását elmulasztó tag esetében az automatikusan kiszámlázott tagdíj az előző évi alaptagdíj plusz 20 %, de minimum 20.000 Ft.
3.    A kezdőnek nem minősülő egyéni vállalkozó kamarai tagok tagdíjbevallásának beadási határideje a személyi jövedelemadó bevallás törvényben rögzített határideje, a kezdőnek nem minősülő társas vállalkozás kamarai tagok tagdíjbevallásának beadási határideje: minden év május 31.
4.    A kezdő vállalkozásoknak a kezdés évében bevallás-beadási kötelezettségük nincs.
5.    A határidőben meg nem fizetett kamarai tagdíjat a fizetési határidő lejárta után késedelmi kamat terhelheti. A késedelmi kamat mértéke: az évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű kamat /Ptk. 6:48.§ (1) bek./.
6.    A kamara a mindenkor érvényes Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseknek, és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi a kamarával szemben fennálló tagdíjtartozások beszedését.
7.    A megyében fiókteleppel rendelkező szervezetekkel a kamara egyedi megállapodást köthet a tagdíj mértékére vonatkozóan.
8.    A vállalkozások gazdasági, likviditási nehézségei estén az elnök - az elnökség felhatalmazása alapján - saját hatáskörben dönt a vállalkozások eseti és átmeneti tagdíjcsökkentésének kérdésében.


VI. Pártoló tagság

Pártoló tagság létesítése az Alapszabály II. fejezetének 17.) pontja alapján jöhet létre. A pártoló tagság tagdíjának mértéke a pártoló tag által felajánlott összeg, de természetes személy esetén minimum 6.000 Ft/év, intézmények (nem gazdálkodó szervezetek) esetén minimum 15.000 Ft/év.


VII. A Tagdíjszabályzat felülvizsgálata

A Tagdíjszabályzatot évente felül kell vizsgálni.


VIII. Záró rendelkezések

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a jelen Tagdíjfizetési Szabályzatot a 2016. december 13-i ülésén a BKMKIK/50/2016/Kgy. számú határozatával elfogadta.